O.K. Trenink
Kudlovice 77
687 03 Babice u UH
Česká republika

Mobil: +420602759703
Mobil SK: +421901737151

E-mail:info@oktrenink.cz

Jak pracuje O.K.TRENINK

Jak pracuje O.K.TRENINK

Na základě analýzy zjistíme vaše reálné potřeby a strategické cíle pro co nejúčinnější pomoc při zlepšování dovedností vašich pracovníků. Při návrhu vzdělávacího či poradenského konceptu použije pro vás nejvhodnější metody a postupy. Další informace jsou získány za pomocí osobních rozhovorů, dotazníků a workshopů.

Na základě analýzy vytvoříme podrobnou koncepci vzdělání pro váš růst. Vytvořme pro růst orientované tréninkové programy šité na míru. Připravíme cílené manuály pro další rozvoj účastníků.

Trénink probíhá formou interaktivního dialogu. Účastníci semináře mají možnost dotvářet vzdělávací program ve spolupráci s lektorem a jsou vedeni pomocí interaktivního dialogu k zapojení do děje. Cílem je aby účastníci pomocí sebeuvědomění sami přišli na optimální řešení. Neříkáme „Jak se to má dělat“ ale společně vytváříme optimální postupy. Výsledkem je , že účastník sám přijde na správné řešení (za korekce lektora).

Co vzniká v jeho mysli, to tam i zůstává.

Skupinová práce.
Účastníci ve skupinách pracují na zadaném úkolu ve stanoveném časovém limitu. Mluvčí skupiny prezentuje výsledky práce skupiny.

Modelové situace.
Trénink na základě konkrétního zadání:
- před celou skupinou s možností video nebo audionahrávky - následuje zpětná vazba.
- ve skupině A B C : A- trénující, B- účastník rozhovoru, C-kouč. Tento může být pasivní, nebo aktivní; účastníci si svoje role ve stanoveném čase mění, všichni jsou A-B-C.

Kouči prezentují výsledek pozorování před celou skupinou.

Případová studie.
Účastníci samostatně, nebo ve skupinách řeší konkrétní situaci. Po uplynutí stanovené doby prezentují navržená řešení a objasňují důvody svých rozhodnutí.

Skupinová analýza formou vzájemné diskuse udržuje aktivní zapojení účastníků v průběhu semináře, významnou měrou přispívá k uvědomění si silnějších i slabších stránek jednotlivce a zároveň podporuje týmovou spolupráci a soudržnost.


(c) 2005 oktrenink.cz, tvorba a design machin.cz